Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats för Månsasgården. Webbplatsens adress är https://maunulatalo.fi.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts efter den 23 september 2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Webbplatsens överensstämmelse med tillgänglighetskraven har ännu inte bedömts, eftersom det är fråga om en utvecklingsversion. När tjänsten publiceras officiellt kontrolleras tjänstens tillgänglighet på nytt och tillgänglighetsutlåtandet uppdateras.

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 19 februari 2021.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen är en utvecklingsversion. Tillgänglighetsutlåtandet uppdateras till att motsvara de observationer som gjorts om överensstämmelse med tillgänglighetskraven efter att en granskning genomförts. Granskningen görs när tjänstens produktionsversion publiceras.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära denna information per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback. Vår strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Centralförvaltningen / Stadskansliet
mirjam.heikkinen@hel.fi eller henna.niemi@hel.fi

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så enkelt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten till digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Upptäckta brister åtgärdas omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts den 19 februari 2021
Centralförvaltningen / Stadskansliet
Helsingfors stad